WARTO WIEDZIEĆ

„Praca z dziećmi w spektrum autyzmu”

Data: 20. 04. 2024 r. Opracowała: Katarzyna Piorun Temat: „Praca z dziećmi w spektrum autyzmu” Drodzy Rodzice,„Poradnik dla nauczycieli. Praca z dziećmi w spektrum autyzmu” oraz „Poradnik dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu” powstały dzięki współpracy między Fundacją ING Dzieciom a Fundacją SYNAPSIS. Autorką poradników jest Katarzyna Makulec, psycholog Fundacji

Czytaj więcej

Doświadczenia emocjonalne rodziców dzieci z autyzmem.

Data: 20. 02. 2024 r. Opracowały: Iwona Chylak Temat: Doświadczenia emocjonalne rodziców dzieci z autyzmem. Emocje doświadczane przez rodziców dziecka z autyzmem Rodzice dzieci z autyzmem doświadczają wielu bardzo trudnych, specyficznych dla tej grupy przeżyć. Towarzyszące im emocje są zróżnicowane w zależności od etapu, na jakim znajduje się dziecko, a wraz

Czytaj więcej

Dlaczego trzeba czytać dzieciom?

Data: 02. 02. 2024 r. Opracowały: Agnieszka Lentas – Kowalczyk, Anna Żelechowska Temat: Dlaczego trzeba czytać dzieciom? W planowaniu działań edukacyjnych przedszkola wiele czasu przewiduje się na wprowadzenie dziecka w świat literatury. Kontakt z książką nie jest naturalną potrzebą dziecka, jak np. różne formy jego aktywności poznawczej, ruchowej, werbalnej czy

Czytaj więcej

Wpływ Niebieskiego Światła na Zdrowie i Rozwój Dziecka 

Data: 26. 01. 2024 r. Opracowała: Katarzyna Kutera Temat: Wpływ Niebieskiego Światła na Zdrowie i Rozwój Dziecka  Żyjemy w świecie zdominowanym przez technologię. Nasze dzieci dorastają z niemal nieustannym dostępem do ekranów. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony, konsole do gier, czytniki e-booków. Chociaż związane z tym są niewątpliwe korzyści edukacyjne, istnieje również

Czytaj więcej

PRAWA DZIECKA 

Data: 02. 11. 2023 r. Opracowała: Agnieszka Lentas – Kowalczyk Temat: PRAWA DZIECKA  Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.   Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana

Czytaj więcej

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Data: 12. 09. 2023 r Opracowała: Agnieszka Lentas – Kowalczyk oraz Anna Żelechowska Temat: Adaptacja dziecka w przedszkolu W naszym przedszkolu realizowane jest przedsięwzięcie adaptacyjne mające na celu zmniejszenie, zniwelowanie stresu i lepszą adaptację państwa dziecka w naszej placówce. W głównej mierze opiera się ono na tym, iż jeszcze przed

Czytaj więcej

Przedszkolak – mały patriota

Data: 24. 04. 2023 r Opracowała: Magdalena Gwizd Temat: Przedszkolak – mały patriota Przymus ,,Polska” Polska – to taka kraina,która się w sercu zaczyna.Potem jest w myślach blisko,w pięknej ziemi nad Wisłą.Jej ścieżkami chodzimy,budujemy, bronimy.Polska – Ojczyzna…Kraina, która się w sercu zaczyna. Słowa powyższego wiersza uświadamiają nam, że już u

Czytaj więcej

Wady wymowy, a rozwój mowy dziecka

Data: 16. 03. 2023 r Opracowała: Monika Michalczewska Temat: Wady wymowy, a rozwój mowy dziecka         Prawidłowy rozwój mowy dziecka rządzi się swoimi prawami. Przebiega ściśle określonymi etapami, które mają swoje charakterystyczne cechy i określony czas pojawiania się. Tempo i przebieg rozwoju mowy zależy od bardzo wielu

Czytaj więcej

Formy rozwijania kompetencji interkulturowej w kształceniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Data: 10. 03. 2023 r Opracowała: Małgorzata Garbacz Temat: Formy rozwijania kompetencji interkulturowej w kształceniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym  (wybrane metody, techniki i praktyczne ich zastosowanie).           Rodzice są dla dziecka pierwszymi inicjatorami zabaw oraz organizatorami jego dnia. To dzięki nim od najmłodszych lat ma wpajane normy i systemy zachowań, którymi

Czytaj więcej

Trening Umiejętności Społecznych

Data: 20. 02. 2023 r Opracowała: Psycholog Agnieszka Kopacz Temat: Trening Umiejętności Społecznych – TUS TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczeniesię przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego.Wspierane są obszary:-Emocje (rozpoznawanie, nazywanie i stopniowanie emocji)-Normy społeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie iutrzymywanie granic, pomaganie

Czytaj więcej

Wpływ mediów na rozwój dziecka

Data: 13. 01. 2023 r Opracowała: Anna Krawczyk Temat: Wpływ mediów na rozwój dziecka Telewizja i Internet jest obecnie najpopularniejszym środkiem masowego przekazu, a jejoglądanie najczęstszym sposobem spędzania czasu wolnego. Warto więc zastanowić się nadświadomym wykorzystaniem ich w procesie wychowania dzieci.Z dotychczasowych badań wynika, że ze względu na dużą plastyczność

Czytaj więcej

Przyczyny problemów adaptacyjnych

Data: 14. 12. 2022 r Opracowały: Katarzyna Gregorczyk, Monika Dybus Temat: Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego Problemy pojawiające się podczas pierwszych dni pobytu w przedszkolu zaliczane są do zaburzeń adaptacyjnych. Jest to zaburzenie, które występuje na skutek silnego stresu. W przypadku dzieci jest to pójście do przedszkola. Zaburzenia adaptacyjne występujące

Czytaj więcej

Gotowość przedszkolna

Data: 23. 11. 2022 r Opracowały: Katarzyna Gregorczyk, Monika Dybus Temat: Gotowość przedszkolna Proces rozpoczęcia przez dziecko przedszkola jest bardzo ważny i znaczący w jego rozwoju. Na to jak on przebiega ma wpływ wiele czynników. Najważniejsza w tym procesie jest gotowość dziecka do podjęcia edukacji przedszkolnej. Na gotowość przedszkolną wpływ

Czytaj więcej

Zabawa jako sytuacja działania wspólnego dzieci

Data: 25. 10. 2022 r Małgorzata Garbacz Temat: ZABAWA JAKO SYTUACJA DZIAŁANIA WSPÓLNEGO DZIECI „Współpracują pszczoły i mrówki, ryby i słonie. Czasami od tego zależy ich życie. Współpracując, ludzie dokonują wielkich rzeczy”Janina OchojskaSłowo „zabawa” wywodzi się od łacińskiego „ludus”. W starożytnym Rzymie mianem tym określano publiczne igrzyska, zawody czy spektakle.

Czytaj więcej

Kształtowanie postaw patriotycznych w przedszkolu

Data: 01. 05. 2022 r Przedstawiły: Izabela GrzegorczykAgnieszka Słowińska KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM   Czym jest patriotyzm i dlaczego rodzina, środowisko lokalne, ojczyzna powinny być ważną wartością?                                                                                                        PATRIOTYZM TO: postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie.(…) Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste,

Czytaj więcej

Kształtowanie umiejętności czytania w przedszkolu

Data: 22. 04. 2022 r Przedstawiły: Agnieszka Lentas KowalczykAnna Żelechowska Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania Dziecko   6 – letnie,  kończące  edukację  przedszkolną  powinno  być  dobrze  przygotowane  do  nauki  czytania  i  pisania.  Aby  dziecko  mogło  z  łatwością  nabywać  te  umiejętności,  musi  osiągać  odpowiedni  poziom  i  wzrokowej  i  słuchowej, 

Czytaj więcej

Metody nauczania stosowane w przedszkolu

Data: 14. 03. 2021 r Opracowała: Małgorzata Garbacz Metody nauczania stosowane w przedszkolu           Wiek przedszkolny to okres w którym kształtuje się charakter dzieci, ich świadomość otaczających zjawisk, tworzą się kontakty i więzi z innymi ludźmi oraz przede wszystkim dzieci „konstruują swoje ja”. Przeżywają również wzmożoną  aktywność. Wiadomym jest, że

Czytaj więcej

Niedziela dniem dla rodziny

Data: 08. 02. 2022 r Opracowała: Kamila Nowakowska  Niedziela dniem dla rodziny Niedziela to dzień, który powinnyśmy poświęcić rodzinie. Ofiarować go Bogu przez uczestnictwo we mszy świętej w kościele. Wszyscy razem – rodzice i dzieci powinniśmy uczestniczyć w uczcie pańskiej jaką jest msza święta w niedzielę. Zaplanujmy ten dzień, że

Czytaj więcej

Do czego dzieciom jest potrzebna złość?

Data: 07. 02. 2022 r Opracowała: Anna Kiełbiowska DO CZEGO DZIECIOM JEST POTRZEBNA ZŁOŚĆ? Kilkulatki są bardzo dobre w komunikowaniu tego, co czują, w wyrażaniu siebie. Dopóki dorośli nie przekonają ich o tym, że pewne zachowania są nie do zaakceptowania, można czytać z dzieci, jak z otwartej książki. Reakcje opiekunów

Czytaj więcej

Określenie strefy wspólnych dążeń rodziców oraz nauczycieli

Data: 04. 02. 2022 r Opracowała: Daria Fałek  Określenie sfery wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli Wspólne dążenia dorosłych osób, które mają duże znaczenie w wychowaniu stwarzają dzieciom korzystniejsze warunki rozwoju zwiększające prawdopodobieństwo pojawiania się u nich przewagi pozytywnych afektów nad negatywnymi, zaangażowania oraz przekonania o sensie własnych działań. Brak tego

Czytaj więcej

O współpracy między dziećmi

Data: 03. 02. 2022 r Opublikowały: Agnieszka Lentas Kowalczyk  Anna Żelechowska  O współpracy między dziećmi  Ar­ty­kuł po­cho­dzi ze stro­ny cza­so­pi­sma dla dzie­ci wy­da­wa­ne­go przez No­wą Erę: www.swiersz­czyk.pl Opracowała: Ewe­li­na Wil­kos Psy­cho­log, te­ra­peu­ta po­znaw­czo­-be­ha­wio­ral­ny; od 9 lat pra­cu­je z dzieć­mi i ro­dzi­ca­mi, pro­wa­dząc za­ję­cia gru­po­we, te­ra­pię in­dy­wi­du­al­ną i warsz­ta­ty umie­jęt­no­ści wy­cho­waw­czych „Współ­pra­cu­ją psz­czo­ły i mrów­ki, ry­by i sło­nie.

Czytaj więcej

Ćwiczenia logorytmiczne w przedszkolu

Data: 01. 02. 2022 r Opracowała: Anna Lewandowska Ćwiczenia logorytmiczne w przedszkolu Logorytmika jest dziedziną wiedzy stosującą elementy gimnastyczne (znacznie jednak odbiega od zajęć wychowania fizycznego), zajmującą się kształceniem piękna ruchu (wychowanie estetyczne), by na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosować ćwiczenia słowno-ruchowe, których składnikiem wiodącym jest rytm. Główne podwaliny do logorytmiki

Czytaj więcej

Rola telewizji w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym

Data: 11. 01. 2022 r Opracowała: Małgorzata Garbacz Rola telewizji w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym     „Telewizja wymaga od telewidza jednego tylko aktu odwagi, lecz jest on nadludzki: zdobyć się na jej wyłączenie”.                                               Pascal Bruckner   Wiek przedszkolny to okres kształtowania się postaw oraz osobowości dziecka.

Czytaj więcej

Istota kształcenia umiejętności społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym

Data: 12. 12. 2021 r Opracowała: Małgorzata Garbacz Istota kształcenia umiejętności społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym             Umiejętności społeczne-w literaturze tym mianem określa się szereg zachowań ułatwiających nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwój kontaktów, wszelkie współdziałanie w grupie oraz porozumiewanie się w sposób  jasny i akceptowany przez społeczność w jakim

Czytaj więcej