Godziny otwarcia: Pn-Pt: 6.00-17.00

Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego Nr 6 w Radomiu

Przedszkole Publiczne Nr 6 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego Nr 6 w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają napisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • niektóre treści (np. filmy, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Przedszkole, a których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których Przedszkole nie jest uprawnione.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Giełżecka.
 • E-mail: poczta@pp6.radom.pl
 • Telefon: 483308802

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Publiczne Nr 6 w Radomiu
 • Adres: Rapackiego 4
 • E-mail: poczta@pp6.radom.pl
 • Telefon: 483308802

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Radomiu zlokalizowane jest w dwóch budynkach.

Do obu budynków  prowadzą wejścia znajdujące się przy ul. Rapackiego 4 i ul. Paderewskiego 36.

Oba budynki są dwukondygnacyjne i posiadają schody oraz pochylnie przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach.

W obu budynkach nie ma wind, napisów w alfabecie Braillea oraz dzwonków dla osób poruszających się na wózkach inwelidzkich.

Brak pętli indukcyjnych.

Podczas wejścia do Przedszkola należy skorzystać z dzwonka oraz domofonu. 

Każdy budynek dysponuje wyjściem ewakuacyjnym niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedszkole dysponuje miejscami parkingowymi w ograniczonym zakresie na terenie posesji.  

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter budynku w celu obsługi interesanta, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku. 

Do budynku można wejść z psem asystującym, przewodnikiem.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących w języku migowym po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Inne informacje i oświadczenia

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Radomiu dołoży wszelkich starań w celu dostosowania wymagań dot. dostępności cyfrowej strony internetowej w ramach posiadanych środków finansowych.