Charakterystyka
Przedszkola

Na mocy Orzeczenia Organizacyjnego z dnia 01. 04. 1989 r. utworzono Państwowe Przedszkole Nr 21 na Oś. Akademickim z siedzibą w Radomiu przy ul. Michałowskiej. Uchwałą Nr 321 z dnia 23. 04. 1992 r. Rady Miasta w Radomiu przedszkole otrzymało nazwę Publicznego Przedszkola Nr 6 z siedzibą w Radomiu przy ul. Rapackiego 4. Przedszkole jest publiczną jednostką oświatową, w rozumieniu Art. 6 Ustawy o systemie oświaty prowadzonym w formie jednostki budżetowej, której Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. Organem sprawujący nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Obszarem działania Przedszkola jest teren Gminy Miasta Radomia.

Pierwszym Dyrektorem przedszkola była Pani Krystyna Adach. Od 01 września 1993 roku Dyrektorem placówki została, wyłoniona w drodze konkursu, Pani Barbara Przybyłowska, pełniąca funkcję do 31 sierpnia 2018 r. Od 01 września 2018 r. w drodze konkursu stanowisko Dyrektora objęła Agnieszka Giełżecka. Następnie od 01.09.2023 r., w drodze konkursu, stanowisko Dyrektora objęła Pani Aneta Szczepanik.

Początkowo placówka  przewidziana była  na 4 oddziały, jednak szybko zaczęła się rozrastać. W celu zaspokojenia potrzeb środowiska lokalnego, podjęto decyzję o utworzeniu kolejnego, dodatkowego oddziału. Przeznaczono na ten cel salę zabaw ruchowych. W kolejnych latach utworzono jeszcze dwa oddziały 5 godzinne dla dzieci 6 – letnich. W kolejnych latach zostały utworzone  dodatkowe grupy zlokalizowane w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 – filia przy ul. Paderewskiego 36. Po czterech latach oddziały zostały przeniesione do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 mieszczące się przy ul. Sowińskiego 1, a po trzech latach ponownie powróciły do PSP Nr 6 – filia. Obecnie w budynku II naszego przedszkola mieści się 10 oddziałów.

W chwili obecnej przedszkole mieści się w dwóch, dwukondygnacyjnych budynkach zlokalizowanych na os. Akademickim, posiadającym dobrą łączność komunikacyjną z innymi dzielnicami miasta. Przedszkole dysponuje dużymi, słonecznymi salami zajęć i zabaw, salami  do zajęć ruchowych, biblioteką dla nauczycieli i rodziców, szatniami oraz zapleczem administracyjnym a także dwoma własnymi kuchniami i stołówką.

W budynku przedszkola zlokalizowanym przy ul. Rapackiego 4 znajduje się 6 oddziałów dla dzieci 3, 4 letnich. W budynku zlokalizowanym przy ul. Paderewskiego 36 znajduje się 10 oddziałów dla dzieci 4, 5, 6 letnich. Sale urządzone są bezpiecznie i funkcjonalnie. Kąciki zabaw wyposażone są w zabawki i akcesoria o dużym stopniu atrakcyjności, dostosowane do potrzeb i wieku dzieci. Ciekawe kąciki zainteresowań organizowane zmiennie zgodnie z realizowaną tematyką. Łatwo dostępne, tak aby dziecko mogło korzystać z nich spontanicznie i swobodnie realizować własne projekty, rozwijać indywidualne predyspozycje.

Sala do zajęć ruchowych wyposażona w przybory i przyrządy do zabaw i ćwiczeń oraz sprzęt audiowizualny. Place zabaw posiadają atestowany sprzęt terenowy, poszczególne jego zestawy dostosowane są do możliwości i potrzeb dzieci.

Naszą kadrę tworzą nauczyciele świetnie przygotowani do pracy, otwarci na nowe propozycje. Świadczą o tym ukończone studia I i II stopnia, studia podyplomowe, liczne kursy doskonalące. Kompetencje kadry pedagogicznej, opiekunów przedszkolnych, miła atmosfera, zgodna współpraca oraz podejmowanie różnorodnych działań na rzecz społeczności przedszkolnej sprzyja sprawnej adaptacji, poczuciu bezpieczeństwa oraz wszechstronnemu rozwojowi poszczególnych jego obszarów i form aktywności.