Kształtowanie postaw patriotycznych w przedszkolu

Data: 01. 05. 2022 r

Przedstawiły:

Izabela Grzegorczyk
Agnieszka Słowińska

    • KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH

     U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

      

     Czym jest patriotyzm i dlaczego rodzina, środowisko lokalne, ojczyzna powinny być ważną wartością?

                                                                                                            
     PATRIOTYZM TO: postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie.(…) Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, (…). Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem.

      


     Zainteresowanie dziecka postawami patriotycznymi, sprawami ojczyzny i polskimi tradycjami powinno rozpocząć jak najwcześniej, kiedy u dziecka występuje największa wrażliwość emocjonalna.

     Od najmłodszych lat to rodzina ma największy wpływ na dziecko.

     Dobry przykład rodziców jest tu bardzo ważny, ponieważ dostarcza mu właściwych postaw oraz wzorów zachowania. 

     Mały człowiek naśladuje dorosłych, którymi są dla niego osoby najbliższe, głównie rodzice, którzy przekazują dziecku właściwe postawy patriotyczne.

      

     W wychowaniu patriotycznym chodzi głównie o to, aby kształtować postawy emocjonalnego przywiązania do rodziny, lokalnej społeczności i kraju oraz o rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych.

      

     Możemy to osiągnąć poprzez umożliwianie dziecku kontaktów z ojczystą historią, przyrodą, kulturą i  literaturą. Ten długotrwały proces pozwoli kształtować u niego dojrzałość postaw patriotycznych w dorosłym życiu.


      

     W jaki sposób rodzice mogą wzmacniać ten proces kształtowania patriotycznych postaw u dzieci?

      

     – rozmawiać z dziećmi o rodzinnych korzeniach np. podczas wspólnego oglądania rodzinnych fotografii, ucząc swojego nazwiska, poszanowania osób starszych, dziadków itp.


     – wzbogacać wiedzę dziecka na temat lokalnego środowiska bliskiego dziecku  /przedszkole, osiedle, miasto, region w którym mieszka; zaznajamiać z zabytkami, charakterystycznymi budynkami, elementami własnego miasta, najbliższej okolicy, odwiedzać muzea, brać udział w różnych lokalnych imprezach, uroczystościach/

     •  organizować zwyczajne spacery czy wycieczki po najbliższej okolicy i miejscowościach połączone z różnymi ciekawostkami.

     – zapoznawać z historią swojego kraju poprzez czytanie, opowiadanie dzieciom legend, wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych

      

     – zapoznawać z tradycjami narodowymi i włączać dziecko do ich kultywowania

      

     –  pokazywać ciekawe miejsca  np. polskie miasta, zabytki, góry, morza, jeziora, lasy, łąki

      

     – rozwijać zainteresowania  ważnymi postaciami w historii Polski np. Bolesław Chrobry, Fryderyk Chopin, Jan Matejko i in.

      

     – budzić szacunek do Polski i symboli narodowych (godło, flaga, hymn Polski) np. poprzez wywieszanie flagi z okazji narodowych świąt, udział w różnych wydarzeniach narodowych, np. mecze piłkarskie, kibicowanie polskim sportowcom, odczuwanie dumy z sukcesów Polaków, kupowanie polskich produktów

      

     – uczyć dziecko dobrego mówienia o swojej rodzinie, przedszkolu, mieście, ojczyźnie, Polakach