INSTRUKCJA AKTYWACJI
KARTY DLA RODZICÓW

1. Wchodzimy na stronę https://portal.oswiatawradomiu.pl/jst/radom/CMS/faq.aspx
2. Otwieramy podstrony z pytaniami:
a) Jak uzyskać dostęp do systemu?
b) Jak aktywować kartę zbliżeniowo
– instrukcja dla rodzica?
c) I postępujemy zgodnie z instrukcją.
PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole
PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6
W RADOMIU

§ 1
Postanowienia wstępne

1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikacje dziecka i automatyczne rejestrowanie
jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart
zbliżeniowych.
2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną
Uchwałą Nr 583/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie
określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat
za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.
3. Rodzice/prawni opiekunowie otrzymają w przedszkolu informacje niezbędne
do logowania się w Zintegrowanym systemie zarządzania oświatą poprzez stronę:
www.oswiatawradomiu.pl
3. Poprzez Moduł dla rodzica systemu Przedszkole rodzicom / prawnym opiekunom
zapewnia się w szczególności:
 bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt
i żywienie,
 możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,
 dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez
przedszkole,
 możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami
za pośrednictwem komunikatora,
 zgłaszanie nieobecności dziecka,
 wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka,
4. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania wejścia/wyjścia
dziecka za pomocą karty zbliżeniowej na specjalnych czytnikach kart zbliżeniowych.

§ 2
Karta zbliżeniowa

1. Karta zbliżeniowa zwana dalej Kartą przeznaczona jest do rejestracji pobytu dziecka
w przedszkolu.
2. Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem przedszkola zakupić
dodatkowe karty.
3. Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie karty odpowiada rodzic/prawny opiekun,
który pokrywa koszty wydania nowej karty do obsługi rejestracji pobytu dziecka.
4. Fakt zgubienia/uszkodzenia karty należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi
przedszkola.
5. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum,
a karta jest dezaktywowana.

§ 3
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko zobowiązani
są bezpośrednio po wejściu do przedszkola do włożenia imiennej karty ich dziecka
do czytnika (tabletu zamieszczonego w holu przedszkola/szkoły).
2. Odbicie karty uprawnia rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby
przyprowadzające dziecko do oddania dziecka pod opiekę nauczyciela w sali.
3. W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba
przyprowadzająca dziecko nie ma karty (np. utrata w wyniku kradzieży, sytuacja
losowa – poważna choroba w rodzinie, wypadek, itp.) zwraca się do wychowawcy
grupy o odnotowanie w systemie dokładnej godziny przyprowadzenia dziecka
do przedszkola. Fakt ten należy odnotować i potwierdzić podpisem.

§ 4
Odbieranie dziecka z przedszkola

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierające
dziecko potwierdzają w systemie, że dziecko zostało odebrane, poprzez włożenie
imiennej karty ich dziecka do czytnika tabletu zamieszczonego w holu przedszkola.
2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty danego dziecka przy
wyjściu, czas jego pobytu naliczany będzie do czasu zamknięcia godzin przedszkola,
tj. do godz. 1700.

§ 5
Moduł on-line dla rodziców

1. Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole
na stronie: http://www.oswiatawradomiu.pl
2. Rodzice otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło)
niezbędną do logowania się w systemie. Dla bezpieczeństwa danych niezwłoczna jest
zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności
danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmianę.
3. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców/opiekunów prawnych
po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu
do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej iPrzedszkole.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01 września 2014 r. do odwołania.
2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
przedszkola.
3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurę
i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom
upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają
własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy odbiorze kart.
5. Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela rodzicom/opiekunom
prawnym firma Wolters Kluwer Polska S.A. (kontakt: tel. 58 732 16 00,
e-mail: 
iprzedszkole@progman.pl)
6. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka udziela
rodzicom/opiekunom prawnym kasjer.
7. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole
jest Przedszkole Publiczne Nr 6 w Radomiu