O współpracy między dziećmi

Data: 03. 02. 2022 rOpublikowały:Agnieszka Lentas Kowalczyk Anna Żelechowska O współpracy między dziećmi Ar­ty­kuł po­cho­dzi ze stro­ny cza­so­pi­sma dla dzie­ci wy­da­wa­ne­go przez No­wą Erę: www.swiersz­czyk.plOpracowała:Ewe­li­na Wil­kosPsy­cho­log, te­ra­peu­ta po­znaw­czo­-be­ha­wio­ral­ny; od 9 lat pra­cu­je z dzieć­mi i ro­dzi­ca­mi, pro­wa­dząc…

Czytaj dalejO współpracy między dziećmi