Oferta

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2017 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

Pogram edukacji przedszkolnej “Nasze przedszkole”, autorzy M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska, wydawnictwo MAC.

Program opisuje sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych różnymi formami wychowania przedszkolnego.

Głównym celem i założeniem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń oraz wyzwolenie w nim postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

Program matematyczny dla dzieci 3 – letnich
,, Raz, dwa, trzy – liczysz Ty”

Cele programu:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych;

 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych

 • zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych w toku zabawy;

 • rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych
  w codziennym życiu;

 • zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom w uczeniu się matematyki;

 • kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym zdobywanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

    

Jesteś naszym skarbem”- program adaptacyjny dziecka 3 i 4 letniego

Cele główne programu:

1. Stwarzanie dzieciom warunków umożliwiających szybką i łatwą adaptację w nowym środowisku społecznym, jakim jest placówka przedszkolna.

2. Nawiązanie współpracy z rodziną dziecka w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.

Cele szczegółowe programu:

1. Zminimalizowanie barier emocjonalnych wywołanych nową sytuacją.

2. Wspomaganie dziecka w procesie przyzwyczajania się dziecka do przebywania w dużej grupie rówieśników.

3. Zaspokajanie potrzeby poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku.

4. Wyrabianie w świadomości dziecka orientacji czasowej w rozkładzie dnia

w przedszkolu.

5. Przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z urządzeń i pomieszczeń na terenie placówki.

6. Wspomaganie dzieci w opanowaniu i rozwijaniu umiejętności samoobsługowych.

7. Nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach:

nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic.

8. Zaznaczenie faktu, że każdy mały Skarb ma swojego opiekuna – Anioła Stróża.

9. Stworzenie rodzicom okazji do obserwacji zachowań własnego Skarbu w grupie dzieci.

      

Założenia

Podstawowym założeniem programu jest wyposażenie dzieci w umiejętności, sprawności i wiadomości poprzez zastosowanie atrakcyjnych metod i form pracy opartych przede wszystkim na działaniu dzieci, obserwowaniu przez nie otaczającej rzeczywistości, rozwiązywaniu problemów i zadań, pokazie jak również przekazie słownym. Stworzenie dobrych warunków umożliwiających indywidualne tempo rozwoju do realizacji zadań plastycznych nauczyciel będzie odwoływał się do dziecięcych przeżyć, doświadczeń i zainteresowań, oraz będzie wykorzystywał muzykę, utwory literackie, zabawy ruchowe.

Cele i zadania

Głównymi celami i zadaniami programu są:

 1. Odkrywanie własnych możliwości twórczych i wrażliwości estetycznej.
 2. Wyrażanie w różnorodnych formach za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych myśli, przeżyć, obserwacji i doświadczeń.
 3. Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej.
 4. Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną, ma potrzebę muzycznej zabawy, śpiewu, gry, tańca, ruchu, tworzenia. Wiek przedszkolny zaczyna kształtować świadomość
muzyczną dziecka i jest najwłaściwszy dla rozpoczęcia podstawowej edukacji muzycznej. Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój emocjonalny i estetyczny dziecka,
kształtowanie słuchu akustycznego i muzycznego, koncentracji, uwagi, pamięci muzycznej i pozamuzycznej. Pierwsze kontakty z muzyką rzutują na późniejsze życie dziecka. Są
podstawą do dalszego kształcenia muzycznego i tworzenia wrażliwych odbiorców muzyki. W czasie prowadzonych zajęć muzycznych, zaobserwowałyśmy, że wszystkie dzieci są
wrażliwe na muzykę. Okazują ożywienie i zainteresowanie, aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach, tańcach i zabawach. Odbywa się to niezależnie od posiadanych, wrodzonych
predyspozycji muzycznych. Chcąc wspierać ich wrażliwość muzyczną i twórczą ekspresję, opracowałyśmy program wprowadzający dzieci w świat muzyki, który pozwoli im na
poznanie treści muzycznych, umożliwi poszerzenie doświadczeń związanych z wprowadzanymi formami wychowania muzycznego, rozwinie umiejętność współpracy
w grupie, rozbudzi wiarę w siebie i własne możliwości. Osiągniemy to stwarzając odpowiednie warunki do kontaktu z muzyką, atmosferę akceptacji i zrozumienia,
wykorzystując różnorodne formy muzyczne, łącząc muzykę ze słowem, ruchem, rysunkiem, światłem i obrazem, odpowiednio dobierając muzykę.
Proponowany przez nas program muzyczny „W krainie melodii” jest przeznaczony do realizacji z dziećmi 4 – letnimi. Ma na celu zaspokojenie u dzieci potrzeby słuchania
i przeżywania muzyki, ruchu, odprężenia, ekspresji i tworzenia. Jest sposobem na aktywną formę spędzania czasu. Uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, a jednocześnie
skierowany jest do nauczycieli twórczych, dla których wychowanie dziecka poprzez muzykę stanowi dużą wartość dydaktyczno – wychowawczą. Tematyka w nim zawarta stanowi
uzupełnienie treści w ramach edukacji muzycznej i jest zgodna z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Cele i zadania
Cele główne:
– kształtowanie wrażliwości, która ma na celu umożliwienie emocjonalnego przeżywania
muzyki (na tę umiejętność składają się czynniki ogólne takie jak: uwaga, wyobraźnia,
pamięć, wola, wrażliwość emocjonalna oraz czynniki specjalne: słuch muzyczny, poczucie
rytmu),
– rozwijanie umiejętności praktycznych: śpiew, gra na instrumentach, swoboda i estetyka
ruchów oraz tworzenie prostej muzyki,
– rozwijanie aktywności i twórczej postawy,
– wzbogacanie dziecięcych przeżyć i doznań,
– rozwijanie postawy społecznej, moralnej oraz umiejętności współpracy,
– poszerzanie wiedzy dziecka o sobie i otaczającym świecie.

Cele szczegółowe:
– kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych,
– kształtowanie poczucia rytmu,
– wyrabianie umiejętności układania prostych melodii do podanego tekstu,
– rozwijanie umiejętności rozróżniania głosu męskiego od żeńskiego w śpiewie solo i chórem,
– wyrabianie pamięci oraz wyobraźni muzycznej,
– kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
– kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku,
– kształtowanie słuchu i umiejętności słuchania muzyki,
– zapoznanie z wyglądem wybranych instrumentów muzycznych,
– kształtowanie umiejętności rozróżniania instrumentów muzycznych,
– umiejętność nazywania wybranych instrumentów muzycznych,
– kształtowanie umiejętności rozróżniania dźwięków,
– kształtowanie umiejętności wyodrębniania części słuchanego utworu,
– malowanie ilustracji do wybranego i wysłuchanego utworu muzycznego,
– rozróżnianie różnych typów muzyki (np. muzyka poważna, disco, ludowa).

Autorski program edukacji muzycznej pt. „Muzyczny przedszkolak”, na którym opierać się będą zajęcia umuzykalniające jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, na pogłębienie treści muzycznych w edukacji przedszkolnej. 
 CELE GŁÓWNE:Uwrażliwienie na różne elementy muzyki,Kształcenie estetyki ruchów oraz wyrabianie umiejętności świadomego podporządkowania ruchów muzyce,Rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci,Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 CELE SZCZEGÓŁOWE:Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych (śpiew, taniec, słuchanie muzyki…),Kształtowanie poczucia rytmu,Wyrabianie umiejętności układania prostych melodii do podanego tekstu,Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej,Nauka elementów wybranych tańców.Kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa, dynamiki i wysokości dźwięku,Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki,Zapoznanie z wyglądem i brzmieniem wybranych instrumentów muzycznych,Wyrobienie poczucia rytmu, słuchu.Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,Rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo - ruchowej,Kształtowanie umiejętności wyodrębniania części słuchanego utworu,Rozwijanie umiejętności rozróżniania rożnych typów muzyki( np. muzyka poważna, disco, techno, ludowa…),Kształtowanie umiejętności odzwierciedlania muzyki w formie plastycznej i ruchowej.
Wdrażanie do umiejętności słuchania muzyki.

 Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej

 1. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe:

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów oraz różnych rodzajów dymów – „wydobycie” dymu tytoniowego,
 • zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości dymu papierosowego,
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Adresaci programu:

 • dzieci w wieku 5,6 lat, uczęszczające do szkół i przedszkoli,
 • rodzice i opiekunowie.

Realizatorzy i uczestnicy programu:

 • dyrekcja i pracownicy przedszkola/szkoły,
 • władze lokalne wg potrzeb i możliwości.

Partnerzy Programu na poziomie krajowym:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

Program edukacji prozdrowotnej dla dzieci 4-5 letnich.
Cele ogólne

 • Kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych osób.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków racjonalnego sposobu żywienia.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej jako jednego z ważnych czynników zdrowia.
 • Poszerzanie wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego
 • Wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe

 • Zapoznanie z piramida żywieniową,
 • Poznanie zasad racjonalnego żywienia,
 • Poznanie wybranych grup produktów spożywczych,
 • Rozumienie potrzeby zachowania zasad racjonalnego żywienia i stosowania ich w życiu codziennym,
 • Wdrażanie u dzieci dbania o własne bezpieczeństwo, zwłaszcza w kwestii żywieniowej,
 • Rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samo pielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych w tych zachowaniach,
 • Kształtowanie umiejętności różnorodnego rozwiązywania własnych problemów zdrowotnych,
 • Wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz
  z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla swojego zdrowia,
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami miary produktów spożywczych.

ROZTAŃCZONE STÓPKI” – PROGRAM ROZWIJAJĄCY UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE O CHARAKTERZE TANECZNYM Z WYKORZYSTANIEM METODY PROJEKTÓW DLA DZIECI 6 LETNICH

CELE GŁÓWNE PROGRAMU

 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci

 • Ukazywanie celowości kształtowania estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu, wyobraźni twórczej, rozwijania uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno

i wdzięk

 • Kształtowanie zainteresowania różnymi formami tańca

 • Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno – ruchowych

 • Kształtowanie poczucia rytmu poprzez stosowanie różnych technik tanecznych

 • Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły

 • Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń

 • Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością

 • Aktywny udział w życiu przedszkola i promowanie jej na zewnątrz (uroczystości)

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 • poznawanie układów tanecznych i ich realizacja

 • kształtowanie umiejętność improwizowania ruchu do danej muzyki

 • rozwijanie swoich zainteresowań

 • kształtowanie umiejętności poczucia rytmu i swobody ruchu

 • rozwijanie efektywnego współdziałania w grupie

 • rozwijanie umiejętności odtwarzania kroków i figur, które składają się na wybrany taniec

 • budowanie pewności siebie, akceptacja siebie samego

 • kształtowanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowanie się umownym przepisom

 • nabywanie umiejętności szybkiej orientacji i decyzji oraz uwagi

 • kształcenie własnej wrażliwości estetycznej

 • radzenie sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością

 • aktywne uczestniczenie w życiu przedszkola i środowisku lokalnym w trakcie występów artystycznych

 • kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej

 • kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa dzieci w różnych formach aktywności ruchowej

 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej

 • kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego rozwijanie umiejętności samokontroli ruchu

Gdy przedszkolak zdrowo je to wesoło bawi się” – program własny z edukacji prozdrowotnej dla dzieci 6 letnich

Cel ogólny:

 • promowanie prawidłowego odżywiania się i zdrowego stylu życia oraz rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

 • zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów już od najmłodszych lat.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania;

 • rozumienie skutków niedoboru składników odżywczych w pokarmach;

 • kształtowanie nawyków spożywania produktów zbożowych i nabiału;

 • poznawanie roli owoców i warzyw procesie odżywiania;

 • rozpoznawanie owoców krajowych i egzotycznych;

 • kształtowanie nawyków jedzenia owoców i warzyw;

 • uświadamianie konsekwencji spożywania słodyczy w nadmiernej ilości;

 • poznawanie produktów żywnościowych o różnej wartości energetycznej;

 • poznawanie zasad postępowania z produktami spożywczymi od momentu zakupu do spożycia;

 • kształtowanie nawyków przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania posiłków;

 • poznawanie sposobu przygotowywania prostych, zdrowych posiłków;

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami zachowania się przy stole;

 • rozwijanie inwencji twórczej;

 • poznawanie zasad bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków.

Cała Polska czyta dzieciom – kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

Metody i formy stosowane w naszym przedszkolu:

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy wielu aktywizujących metod wspierających aktywność, samodzielność oraz zachęcających do twórczych poszukiwań, dzięki którym dzieci mają możliwość wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, samodzielnego dochodzenia do wiedzy a przede wszystkim dobrej zabawy.

 • Metoda samodzielnych doświadczeń – dziecko zdobywa wiadomości na podstawie obserwacji, przeżyć i samodzielnych doświadczeń posługując się wieloma zmysłami. Samo dochodzi do wiedzy a wtedy jest to wiedza przeżyta, doświadczona
  i najtrwalsza.

 • “Dziecięca matematyka” wg koncepcji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – rozwija wyobraźnię i myślenie matematyczne dzieci. W przystępny sposób wprowadza dzieci w świat matematyki.

 • “Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz – to system ćwiczeń stymulujących rozwój psychomotoryczny dziecka. Założeniem metody, jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych. Są to funkcje, które leżą u podstaw czynności czytania i pisania. Usprawnianie ich, jak również kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalenia ręki dominującej) i orientacji w prawej i lewej stronie ciała, jest wskazane dla dzieci podczas przygotowania do nauki czytania i pisania.

 • “Ruch Rozwijający” Weroniki Sherborne – celem metody, jest budzenie w dzieciach poczucia własnej wartości, pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, odpowiedzialności, wrażliwości, umiejętności nawiązywania kontaktu z drugą osobą. Zgodnie z założeniami metody, prowadzone są ćwiczenia i zabawy ruchowe, wywodzące się z naturalnych potrzeb dziecka, opierające się na tzw. baraszkowaniu w kontakcie z dorosłym (pojawiającym się podczas rodzinnych zabaw we wczesnym dzieciństwie). Zajęcia są dla dzieci okazją do uczestniczenia w cudzych emocjach, do czasowej identyfikacji ze stanem emocjonalnym innych dzieci oraz rozumienia i uznania punktu widzenia innych osób.

 • “Pedagogika zabawy” – celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy. Pedagogika zabawy kieruje się zasadami a zwłaszcza: – zapewnia dobrowolność uczestnictwa, – uwzględnia wszystkie poziomy komunikowania, – uznaje pozytywne przeżycie jako wartość i unikają rywalizacji, – posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu.

 • Drama – jest niekonwencjonalną metodą pedagogiczną, w której wchodzenie w określone role, pozwalają kreować rzeczywistość. Drama aktywizuje umysł
  i emocje dziecka. Ma duże walory wychowawcze. Może być wykorzystana do swoistego ,,wyciszenia” wewnętrznego dzieci i skupienia uwagi na treściach opracowywanych w procesie edukacji. Umożliwia aktywne zdobywanie indywidualnych i zespołowych doświadczeń w prezentacji i rozwiązywaniu różnorodnych problemów. Drama jest metodą wszechstronnego i harmonijnego rozwijania osobowości. Pełni także rolę terapeutyczną, gdyż pozwala bliżej poznać swoich wychowanków i zrozumieć ich uczucia.

 • Metoda twórczego myślenia – Burza mózgów – Metoda ta jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje pomysły, pomysły te nie podlegają ocenie. Ważna jest duża ilość pomysłów, nie jest istotne, kto jest autorem pomysłów. Po zakończeniu zgłoszeń można przystąpić do oceny pomysłów pod kątem przydatności w pracy.

 • Bajkoterapia  – pomaga dzieciom w efektywnym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, pomagają się zrelaksować oraz uspokoić.

 • Metoda C. Orffa-. Nawiązuje do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Głównym celem i zadaniem metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem.

 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss– dzieci aktywnie słuchają, wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc, lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym. Poprzez kontakt z muzyką rozwijają się u dziecka dodatnie cechy charakteru, zdolności poznawcze, a cała osobowość kształtowana jest harmonijnie
  i wielostronnie.

 • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana- omawiana metoda uważa taniec jako zdolność wypowiadania swoich wrażeń, uczuć, oraz przeżyć przy pomocy ruchu. Rozbudza zdolności taneczne już od najmłodszych lat, nie służy nauczaniu techniki ruchu gimnastyczno – sportowego. Jak wszystkie metody twórcze, tak i omawiana metoda nie zaleca żadnego z góry narzuconego toku.

 • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej jest to nowoczesny system metodyczny przeznaczony do prowadzenia kształcenia i wychowania dzieci z  przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej, realizujący założenia integracji sensorycznej, wspomagający procesy zapamiętywania, a więc uczenia się. System jest zbiorem ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje rozwijającego się organizmu, które opierają się na naturalnych formach ruchu dziecka. 

 • Pedagogika zabawy Klanzanazwa tej metody nasuwa skojarzenia: „coś jest przyjemne, coś wyzwala spontaniczność, coś wyzwala radość”.  Pedagogika ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię,  z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony. 

 • Kinezjologia edukacyjna – metoda terapii różnych zaburzeń, takich jak zaburzenia ruchowe, zaburzenia uwagi, trudności w nauce czytania i pisania, opracowana przez dra Paula E. Dennisona. Skutecznie uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Ma korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, i w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się, umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się.

TECHNIKI RELAKSACYJNE

 • Masaż relaksacyjny- będący jedną z technik relaksacyjnych opiera się na zabawie bazującej na naturalnej aktywności dziecięcej, służy pogłębianiu kontaktów pomiędzy dziećmi i dorosłymi, odprężaniu  i wspólnemu przeżywaniu radości.

 • Muzyka relaksacyjna- jest ona najprostszą a zarazem bardzo skuteczną formą kształtowania pozytywnych emocji wśród dzieci polegającą na słuchaniu krótkich utworów lub fragmentów odpowiednio dobranej muzyki artystycznej, poważnej. Muzyka relaksacyjna ma bardzo duży wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie. Pozwala ona redukować stres, lęki, depresje.

Formy pracy

W czasie planowania zajęć wykorzystywane są następujące formy pracy:

 • indywidualna

 • zespołowa

 • zbiorowa ( zajęcia z całą grupą )

Mając na uwadze sąd, który mówi, iż dziecko bawi się ucząc i uczy się bawiąc, opieramy proces dydaktyczny na zabawie konstrukcyjnej, manipulacyjnej, tematycznej, dydaktycznej oraz ruchowej.

WYJŚCIA I WYCIECZKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

Cel wycieczki/ wyjścia

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Laspezzia- pizzeria

Las Kapturski

Królewskie Źródła

Świętokrzyska Polana

Muzeum Wsi Radomskiej

Kawęczyn

Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Anna Żelechowska- grupa dzieci 4 letnich „Zielone groszki”

Izabela Płowiec- grupy dzieci 3 i 4 letnich.

Dorota Gołębiowska- grupy dzieci 5 i 6 letnich

Eunika Jankowska- grupy dzieci 5 letnich.

Ewa Nowikow- grupy dzieci 6 letnich.

Agata Grzybowska,

Justyna Chodor- grupy dzieci 5 letnich.

Magdalena Gwizd- grupy dzieci 3 i 4 letnich.

Edyta Szymańska- grupy dzieci 5 i 6 letnich

Izabela Grzegorczyk

Ilona Konopka- grupy dzieci 6 letnich

Anna Żelechowska- grupy dzieci 3 i 4 letnich.

Katarzyna Głogowska- grupy dzieci 5 i 6 letnich

Wrzesień 2019 r

Maj 2020 r

Październik 2019 r

Kwiecień 2020 r

Maj 2020 r

Kwiecień 2020 r

Kwiecień 2020 r

Październik 2019 r

Kwiecień 2020 r

Październik 2019 r- 4 latki

Marzec 2020 r- 3 latki

Listopad 2019 r

Wycieczki i wyjścia organizowane w naszym przedszkolu:

Dzieci obcując ze sztuką, zdobywając doświadczenia, w sposób bezpośredni rozwijają swoje zainteresowania, nabywają umiejętność kulturalnego zachowania, przestrzegają zasad bezpieczeństwa, poszerzając swoje wiadomości i umiejętności.

 • Kuźnia Artystyczna

 • Muzeum Wsi Radomskiej,

 • Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,

 • Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej w Radomiu

 • Urząd Pocztowy

 • Teatr Powszechny, im. Jana Kochanowskiego

 • Kino “Multikino”

 • Dom Gąski i Esterki

 • Centrum Nauki i Zabawy „Bajka”

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 • Kino Helios

 • warsztaty kulinarne w restauracji: „ Mamma Leo ”, „DaGrasso”, „ La Spezia ”

 • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 • Zagroda Edukacyjna “AleHeca”
 • Akademia Lego
 • “Mur Mur”salonik urodzinowy
 •  “Sama Słodycz” manufaktura słodyczy
 • “Słodka Robotka”
 • Castorama
 • Nadleśnictwo Radom

UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

UROCZYSTOŚĆ

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

OSOBA WSPÓŁODPOWIEDZIALNA

Dzień Nauczyciela

E. Makarewicz, K. Nowocień

 

11 Listopada

K. Głogowska, A. Grzybowska

M. Gwizd, D. Lichot

Mikołaj

N. Błasińska

 

Jasełka

E. Nowikow, E. Walczak, K. Wierzbicka, I. Chylak, M. Dybus, I. Konopka

 

Dzień Babci i Dziadka

A. Domańska – Jarosz

 

Bal karnawałowy

I. Chylak, S. Wziątek, E. Jankowska

D. Jaworska

Dzień Mamy i Taty

J. Turek

 

Dzień Dziecka

K. Gut, D. Jaworska, S. Wziątek, E. Jankowska

 

Zakończenie roku

E. Nowikow, E. Szymańska, K. Wierzbicka, I. Chylak, M. Dybus, I. Konopka, I. Grzegorczyk, J. Turek

Nauczycielki dzieci 6 letnich

Uroczystości, prezentacje, konkursy w naszym przedszkolu

Zwracamy uwagę na predyspozycje, zdolności naszych podopiecznych, w związku z tym organizujemy liczne uroczystości, prezentacje wokalne, recytatorskie, konkursy międzyprzedszkolne, montaże słowno – muzyczne, na których dzieci prezentują swoje zdolności, predyspozycje. Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności.

Organizujemy:

 • Pasowanie na przedszkolaka – listopaddzieci grup młodszych

 • Montaże słowno – muzyczne, Inscenizacje związane z porą roku

 • Zajęcia Otwarte z udziałem rodziców

 • Rodzinne Warsztaty
 • Spotkanie z Mikołajem grudzień

 • Jasełka Bożonarodzeniowe grudzień/styczeń

 • Dzień Babci i Dziadka styczeń

 • Bal Karnawałowy styczeń/luty

 • Prezentacje recytatorskie, wokalne, muzyczne, teatralne

 • Przedstawienia Wielkanocne marzec/kwiecień

 • Dzień Mamy i Taty maj

 • Dzień Dziecka czerwiec

 • Zakończenie Roku – czerwiec – dzieci grup starszych

Współpraca z instytucjami lokalnymi

Współpracujemy z wieloma instytucjami użyteczności publicznej, które wspierają nasze działania. Poprzez współpracę chcemy aby dzieci kształtowały chęć poznawania świata, zdobywania własnych doświadczeń, umiejętność komunikowania się z innymi oraz funkcjonowania w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole Publiczne Nr. 2, 5, 8, 10, 15, 17

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, 6

 • Kuźnia Artystyczna

 • Dom Kultury „Borki”

 • Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 • Inspektorat Transportu Drogowego

 • Muzeum Wsi Radomskiej,

 • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 • Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,

 • Świetlica socjoterapeutyczna „Caritas”

 • Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”

 • Teatr Powszechny, im. Jana Kochanowskiego

 • Uniwersytet Techniczno – Humanistyczny

 • Parafia św. Jadwigi Królowej

 • Duszpasterstwo Akademickie

 • Kino “Helios”, “Multikino”

 • Centrum Nauki i Zabawy „Bajka”

 • Księgarnia „Exlibris”

 • Restauracja „ Mamma Leo ”, „DaGrasso”, „ La Spezia ”

 • Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
 • Lasy państwowe
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 •  Schronisko dla zwierząt
 • Dom Samotnej Matki

Bawię się i tworzę twórczość plastyczna dzieci”

program z zakresu edukacji plastycznej opracowany dla dzieci 5-letnich.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci oraz wdrożenie do twórczego myślenia poprzez różnorodne działania plastyczne.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz poczucia estetyki,

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej

 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem i narzędziami

 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu

 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi – dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem architekturą, fotografią

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności

 • rozwijanie samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości

 • uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych, społecznych