UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

 

 1. Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………………….
 1. Data i miejsce urodzenia dziecka:……………………………………………………………
 1. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………….
 1. Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów):…………………………………………………

MATKA  – telefon kontaktowy

OJCIEC – telefon kontaktowy

  
 1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka:

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr tel. kontaktowego

Seria i numer dowodu

    
    
    
    
 1. Inne uwagi dotyczące dziecka:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż: 1) administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 6, ul. Rapackiego 4, 26-600 Radom 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 996), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 7) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com 8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich 9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

                                                           ……………………………………………………………

                                                                                  Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

 

 1. Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………………….
 1. Data i miejsce urodzenia dziecka:……………………………………………………………
 1. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………….
 1. Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów):…………………………………………………

MATKA  – telefon kontaktowy

OJCIEC – telefon kontaktowy

  
 1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka:

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr tel. kontaktowego

Seria i numer dowodu

    
    
    
    
 1. Inne uwagi dotyczące dziecka:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż: 1) administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 6, ul. Rapackiego 4, 26-600 Radom 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 996), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 7) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com 8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich 9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

                                                           ……………………………………………………………

                                                                                  Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 6,
ul. Rapackiego 4, 26-600 Radom

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

7) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com

8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

                                                                      ..………………………………………

                                                                      Podpis rodzica lub opiekuna prawnego