lock1

ZAGOSPODAROWANIE CZASU PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Realizacja podstawy programowej w godz. 8.00- 13.00

Godziny płatne w godz. 6.00-8.00 : 13.00-17.00

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu

Podstawa prawna:

 1. Statut Przedszkola
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.)

Cel procedury:

 • Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu.

 

Zakres procedury:

 • Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu ich odbioru z przedszkola.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni):
  1. Przyprowadzają do przedszkola dziecko o określonej godzinie,
  2. Pozostawiają je pod opieką nauczyciela,
  3. Odbierają w ustalonym czasie.
 2. Nauczyciele:
  1. Muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci.
  2. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich ich działań.
 3. Pracownicy obsługi (pomoc nauczyciela/opiekunki przedszkolne):
  1. Ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu.
  2. Zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
  3. Odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw.
 4. Dyrektor:
  1. Jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

 

Sposób prezentacji procedury:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zmiany wchodzą w życie z dniem …………………………………………
 4. Wprowadza się zmiany w treść zasad z dniem …………………………….

 

Opis procedury:

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny 6:00 przez rodziców/ opiekunów prawnych bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko i odprowadzają je do sali zajęć. Analogicznie rodzice / opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odbierają dziecko z sali zajęć.
 3. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola nie wcześniej niż od godziny 13:00.
 4. Od godziny 7:30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się wówczas do swoich sal pod opieką nauczycieli.
 5. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką nauczyciela i personelu pomocniczego.
 6. Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.
 7. Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść np. do telefonu, do toalety; grupą powinna zająć się osoba z personelu pomocniczego (np. pomoc nauczyciela/opiekunka przedszkolna). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum. Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.
 8. W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem tj. wyjścia dziecka do toalety, zmiany bielizny z powodu zmoczenia się dziecka, nauczyciel powierza dziecko pomocy nauczyciela/opiekunce przedszkolnej lub innemu nauczycielowi. Opiekę taką należy ograniczyć do minimum.
 9. Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach – nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy)
 10. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić
  z budynku przedszkola. Dziecko cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela.
 11. Nauczyciel (oraz opiekunka przedszkolna) opowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.
 12. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel (oraz pomoc nauczyciela/opiekunka przedszkolna) zwraca uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
 13. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.
 14. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 15. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 16. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizację zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 17. Przy przemieszczaniu się grupy np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają (młodsze dzieci ustawiają się w „pociąg”).
 18. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu na liście obecności. Niedopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy i podać jego przyczynę.
 19. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 20. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie.
 21. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni są zobowiązani zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com