lock1

Oferta programowa

I. Podstawa programowa Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2017 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

II. Pogram edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole", autorzy M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska, wydawnictwo MAC.

 

Program opisuje sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych różnymi formami wychowania przedszkolnego. głownym celem i założeniem programu jest wspoaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywneg nabywania przez nie doświadczeń oraz wyzwolenie w nim postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spstrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.
Treści edukacyjne z programu edukacji pedagogicznej realizowane są poprzez:
1. Aktywność społeczną
2. Aktywność językową
3. Aktywność poznawczą
4. Aktywność artystyczną
- muzyka,
- plastyka,
- literatura, teatr, film.

 

 

„Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom”

Przedsięwzięcie na rzecz dzieci, adaptacja dziecka trzyletniego.

Dla niektórych dzieci stres adaptacyjny jest ogromny. Pierwsze rozstania z rodzicem, tęsknota, strach…W naszej pracy obserwujemy reakcje dzieci i rodziców. W przedszkolu pierwsze dłuższe kontakty dzieci 3-letnich , rodziców i nauczycieli odbywały się na początku września .Wtedy może być trochę za późno na przygotowanie dziecka do pierwszych dni pobytu w przedszkolu . Dlatego żeby złagodzić stres, lęk, niepewność i wyjść naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców, od kilku lat realizujemy w naszym przedszkolu przedsięwzięcie adaptacyjne, celem którego jest złagodzenie stresu adaptacyjnego dzieci oraz zapoznanie rodziców ze specyfiką pracy w przedszkolu.

Założenia i sposób realizacji:

Cele główne:

 • złagodzenie stresu adaptacyjnego u dzieci 3-letnich,
 • wprowadzenie dzieci w świat przedszkolny w łagodny i przyjazny sposób.

Cele szczegółowe procesu adaptacyjnego:

 • zapoznanie przyszłych przedszkolaków z pomieszczeniami i terenem przedszkola,
 • zapoznanie dzieci ze sprzętami i zabawkami w sali zabaw,
 • integracja uczestników spotkań,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w poznawaniu środowiska przedszkolnego poprzez obecność rodziców,
 • przekazywanie rodzicom informacji na temat: rozwoju dzieci 3-letnich i sposobów jego wspomagania oraz łagodzących stres adaptacyjny.
„Mały artysta”

Program własny. Edukacja artystyczna w przedszkolu.

Założenia programu:

- program jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania przedszkolnego i Programem Wychowania Przedszkolnego „W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk.

- program jest kierowany do dzieci 4- letnich

- program realizowany poza czasem przeznaczonym na realizację treści podstawy programowej

- podstawowym założeniem programu jest wyposażenie dzieci w umiejętności, sprawności
i wiadomości poprzez zastosowanie atrakcyjnych metod i form pracy opartych przede wszystkim na działaniu dzieci, obserwowaniu przez nie otaczającej rzeczywistości, rozwiązywaniu problemów i zadań, pokazie jak również przekazie słownym.

- stworzenie dobrych warunków umożliwiających indywidualne tempo rozwoju

- do realizacji zadań plastycznych nauczyciel odwołuje się do dziecięcych przeżyć, doświadczeń i zainteresowań, oraz wykorzystuje muzykę, utwory literackie, zabawy ruchowe.

Cele i zadania

 1. Odkrywanie własnych możliwości twórczych i wrażliwości estetycznej.
 2. Wyrażanie w różnorodnych formach za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych myśli, przeżyć, obserwacji i doświadczeń.
 3. Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej.

Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

"W KRAINIE MELODII"

Program włsny. Edukacja artystyczna w przedszkolu

Cele główne:

1. Kształtowanie wrażliwości, która ma na celu umożliwienie eomcjonalnego przeżywania muzyki (na tę umiejętność składają się czynniki ogólne takie jak: uwaga, wyobraźnia, pamięć, wrażliwość emocjonalna oraz czynniki specjalne: słuch muzyczny, poczucie rytmu)
2. Rozwijanie umiejętności praktycznych: śpiew, gra na intumentach, swoboda i estetyka ruchów oraz tworzenie prostej muzyki
3. Rozwijanie aktywności i postawy twórczej
4. Wzbogacanie dziecięcych przeżyć i doznań
5. Rozwijanie postawy społecznej, moralnej oraz umiejętności współpracy
6. Poszerzanie wiedzy dziecka o sobie i otaczającym świecie

Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych
2. Kształtowanie poczucia rytmu
3. Wyrabianie umiejętności ukłądania prostych melodii do podanego tekstu
4. Rozwijanie umiejętności rozróżniania głosu męskiego od żeńskiego w śpiewie solo i chórem
5. Wyrabianie pamięci oraz wyobraźni muzycznej
6. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
7. Kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku
8. Kształtowanie słuch i umiejętności słuchania muzyki
9. Zapoznanie z wyglądem wybranych instrumentów muzycznych
10. Kształtowanie umiejętności rozróżniania instrumentów muzycznych
11. Umiejętność nazywania wybranych instrumentów muzycznych
12. Kształtowanie umiejętności rozróżnia dźwięków
13. Kształtowanie umiejętności wyodrębnienia części słuchanego utworu
14. malowanie ilustracji do wybranego i wysłuchnego utworu muzycznego
15 Rozróżnianie różnych typów muzyki (muzyka klasyczna, disco, techno, ludowa"

Program do realizacji dla dzieci czteroletnich

 


 

„Przedszkolak dzielny, zdrowy i aktywny”

Program „Przedszkolak dzielny zdrowy i aktywny”- edukacja prozdrowotna realizowany
w grupie dzieci 5-letnich.

Program jest zgodny z Podstawa Programową Wychowania Przedszkolnego , przeznaczony

i realizowany w grupie dzieci 5-letnich. Troska o bezpieczeństwo dzieci ,dobry stan zdrowia zdrowy styl życia stały się inspiracja do napisania programu.

Cele edukacyjne programu mają doprowadzić u dzieci do wzbogacenia wiedzy z dziedziny zdrowia, podnieść poziom świadomego i aktywnego zaangażowania w sprawy dbałości
o własne zdrowie kształtować postawy prozdrowotne oraz umożliwić nabycie umiejętności
i przyswoić prawidłowe przyzwyczajenia i nawyki higieniczno-zdrowotne.

Cele edukacji zdrowotnej to:

 • Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych;
 • Propagowanie zdrowego stylu życia ( fizycznego i psychicznego);
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu;
 • Wdrażania do dbania o zdrowie własne i innych;
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej i sprawności ruchowej;
 • Kształtowanie świadomości pozytywnego i szkodliwego oddziaływania przyrody na zdrowie;
 • Wdrażania do czynnego odpoczynku;
 • Kształtowanie właściwej postawy wobec opieki zdrowotnej i działań profilaktycznych;
 • Propagowanie wśród rodziców postawy prozdrowotnej.
„Czyste powietrze wokół nas”

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.

Założenia programu: 

 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców
  i opiekunów.
 • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 • Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Adresat programu:

 • Dzieci w wieku 3-5 lat
 • Rodzice / opiekunowie dzieci

Cele główne programu:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 Cele szczegółowe programu:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. 
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
„Cała Polska czyta dzieciom”

Cała Polska czyta dzieciom – kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju - psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego - oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Czytanie dziecku dla przyjemności - 20 minut dziennie. Codziennie! - jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

Metody i formy stosowane w naszym przedszkolu

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy wielu aktywizujących metod wspierających aktywność, samodzielność oraz zachęcających do twórczych poszukiwań, dzięki którym dzieci mają możliwość wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, samodzielnego dochodzenia do wiedzy a przede wszystkim dobrej zabawy.

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 •  "Dziecięca matematyka" wg koncepcji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • "Metoda Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz
 • "Ruch Rozwijający" Weroniki Sherborne
 • "Pedagogika zabawy"
 • Drama
 • Metoda twórczego myślenia - Burza mózgów
 • Bajkoterapia .
 • Metoda C. Orffa
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
 • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
 • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej
 • Pedagogika zabawy Klanza
 • Kinezjologia edukacyjna - Paula E. Dennisona

TECHNIKI RELAKSACYJNE

 • Masaż relaksacyjny
 • Muzyka relaksacyjna

Formy pracy

W czasie planowania zajęć wykorzystywane są następujące formy pracy:

 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa ( zajęcia z całą grupą )

Mamy na uwadze to, iż dziecko bawi się ucząc i uczy się bawiąc, opieramy proces dydaktyczny na zabawie manipulacyjno - konstrukcyjnej, tematycznej, dydaktycznej oraz ruchowej.

Przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • język anielski (dzieci 3 – 4 letnie)
 • rytmika – dla wszystkich grup

Na życzenie rodziców organizowane są zajęcia z religii.

Wycieczki i wyjścia organizowane w naszym przedszkolu

Dzieci obcując ze sztuką, zdobywając doświadczenia, w sposób bezpośredni rozwijają swoje zainteresowania, nabywają umiejętność kulturalnego zachowania, przestrzegają zasad bezpieczeństwa, poszerzając swoje wiadomości i umiejętności.

 • Kuźnia Artystyczna
 • Muzeum Wsi Radomskiej,
 • Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej w Radomiu
 • Urząd Pocztowy
 • Teatr Powszechny, im. Jana Kochanowskiego
 • Kino Helios
 • Dom Gąski i Esterki
 • Centrum Nauki i Zabawy „Bajka”
 • Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
 • Kino Helios
 • warsztaty kulinarne w restauracji: „ Mamma Leo ”, „DaGrasso”, „ La Spezia ”

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Uroczystości, prezentacje, konkursy w naszym przedszkolu

Zwracamy uwagę na predyspozycje, zdolności naszych podopiecznych, w związku z tym organizujemy liczne uroczystości, prezentacje wokalne, recytatorskie, konkursy międzyprzedszkolne, montaże słowno – muzyczne, na których dzieci prezentują swoje zdolności, predyspozycje. Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności.

Organizujemy:

 • Pasowanie na przedszkolaka – listopad - dzieci grup młodszych
 • Montaże słowno - muzyczne związane z porą roku
 • Dzień Otwarty dla rodziców listopad/kwiecień
 • Spotkanie z Mikołajem grudzień
 • Jasełka Bożonarodzeniowe grudzień/styczeń
 • Dzień Babci i Dziadka styczeń
 • Bal Karnawałowy styczeń/luty
 • Prezentacje recytatorskie, wokalne
 • Przedstawienia Wielkanocne marzec/kwiecień
 • Międzyprzedszkolny konkurs muzyczny kwiecień
 • Dzień Mamy i Taty maj
 • Dzień Dziecka czerwiec
 • Zakończenie Roku – czerwiec - dzieci grup starszych
Współpraca z instytucjami lokalnymi

Współpracujemy z wieloma instytucjami użyteczności publicznej, które wspierają nasze działania. Poprzez współpracę chcemy aby dzieci kształtowały chęć poznawania świata, zdobywania własnych doświadczeń, umiejętność komunikowania się z innymi oraz funkcjonowania w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole Publiczne Nr. 2, 5, 8, 10, 15, 17
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, 6
 • Kuźnia Artystyczna
 • Dom Kultury „Borki”
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej
 • Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
 • Inspektorat Transportu Drogowego
 • Muzeum Wsi Radomskiej,
 • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
 • Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej w Radomiu
 • Świetlica socjoterapeutyczna „Caritas”
 • Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”
 • Teatr Powszechny, im. Jana Kochanowskiego
 • Uniwersytet Techniczno – Humanistyczny
 • Parafia św. Jadwigi Królowej
 • Duszpasterstwo Akademickie
 • Kino Helios
 • Centrum Nauki i Zabawy „Bajka”
 • Księgarnia „Exlibris”
 • Restauracja „ Mamma Leo ”, „DaGrasso”, „ La Spezia ”
"PRZEDSZKOLAKOWI BLISKA OCHRONA ŚRODOWISKA"

Program edukacji ekologicznej realizowany w naszym przedszkolu, przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 - letnich.

Zadaniem programu jest zainteresowanie dzieci ruchem ekologicznym, kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych i przekonania, że człowiek nie tylko niszczy przyrodę, ale może ją także uratować. Uświadomić dzieciom, że każde nasze działanie wywiera wpływ na otoczenie i wzbudzić w nich poczucie odpowiedzialności za stan środowiska. Celami edukacyjnymi tego programu są między innymi: 

- budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe;

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

- rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, badania, doświadczania i tworzenia;

- uwrażliwienie na piękno przyrody;

- kształtowanie postawy szacunku do przyrody;

- stwarzanie dziecku możliwości do bezpośredniego kontaktu z przyrodą i badanie przyrody wszystkimi zmysłami;

- samodzielne obserwowanie i badanie przyrody wszystkimi zmysłami;

- kształtowanie nawyków (wrzucanie śmieci do kosza, niemarnowanie wody..);

- kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych (niełamanie gałęzi, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, nieśmiecenie, uczestniczenie w akcji Sprzątanie Świata..);

 

  

"Wielki mały teatr" program edukacji teatralnej

Program "Wielki mały teatr" skierowany jest do dzieci 3, 4 5 i 6 letnich.

Zgodnie z założeniami programu najważniejsze zadania to:

 • rozwijanie umiejętności artystycznych wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej,

 • zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną,

 • poznawanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze,

 • kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych

 • wprowadzenie gry aktorskiej w inscenizacjach i widowiskach teatralnych zakończonych występem przed publicznością,

 • stwarzanie sytuacji pozwalających na odkrywanie możliwości dziecka,

 • rozwijanie postawy otwartości na nowe doświadczenia,

 • doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości,

 • wyrabianie umiejętności współdziałania,

 • tworzenie sytuacji umożliwiających wyrażanie w sposób werbalny i pozawerbalny rożnych stanów uczuciowych, rozwijanie wrażliwości,

 • stwarzanie okazji do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych,

 • kształtowanie u dzieci prawidłowych zachowań podczas oglądania spektakli, przedstawień.


Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów nauczania i wychowywania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi.

Wczesne kontakty ze sztuką zachęcają do własnej twórczości. Małe dziecko śpiewa, tańczy, gra, ponieważ ma taką potrzebę. Zabawa w teatr jest czymś bardzo naturalnym, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój. Zabawa w role służy zaspakajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego. Są one wstępem do działalności teatralnej,
w której różne rodzaje ekspresji znajdują swój najpełniejszy wyraz.

W teatralnych doświadczeniach kształtują się u dziecka specyficzne głębokie przeżycia artystyczne. Stosowanie ich w pracy z dziećmi zapewnia wiele satysfakcji.

balloon2

 

 

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com